Anunturi online!
Deschide

Caut loc de munca consultant superior

Anunt arhivat
Curriculum vitae Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume BESLIU LENUS
Adresă Nr. 23, Str. Drumul Taberei, Cod postal 061417, Bloc E22, Apt 52, Sector 6 Bucuresti, Romania
Telefon Mobil:
E-mail lenus_besliu@yahoo.com
Naţionalitate Romana
Data naşterii 18 Iulie 1967
cuvant cenzurat Feminin
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Statistica / Horticultura / Agricultura / Lanscaping / Zootehnie / Floricultura / Oenologie / Imbunatartiri funciare / Industria alimentara / Legumicultura / Pomicultura / Viticultura / Marketing / Resurse Umane / Comert cu produse cu specifc agricol
Experienţa profesională Vasta experienta de peste 18 ani ca UUInginer Horticol in managementul productiei agricole si alimentareUU
Perioada 2007 – in prezent
Funcţia sau postul ocupat UUConsilier Superior Clasa IUU in cadrul Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Buzau - Serviciul Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare (S.I.P.P.A) si Analiza
Economica; - Organizare de Filiere si Grupuri de Producatori; - Statistica Agricola
Activităţi şi responsabilităţi principale • Implicata in aplicarea programului RICA (Reteaua de Informatii Contabile Agricole) la nivel local –DADR prin gestionarea colectorilor de date privati.
• UUImplementarea strategiilor şi programelor de dezvoltare în domeniul vegetalUU;
• Inregistrarea cererilor şi verificarea documentaţiilor care însoţesc cererile beneficiarilor subvenţiei pe produs, în vederea UUîntocmirii dosarului pentru acordarea sprijinului financiarUU;
• Intocmirea UUsituaţiilor centralizatoareUU privind cererile pentru încadarea de la bugetul de stat a fondurilor alocate ca sprijin financiar prin UUsubvenţia pe produsUU;
• Verificarea şi centralizarea documentaţiei depuse de producătorii agricoli privind UUsuprafeţele afectate de calamităţiUU;
• UUPrimirea de machete, verificarea şi centralizarea datelor statistice din teritoriuUU în vederea întocmirii şi raportării la MADR a UU“Programului producţiei agricole la producţia vegetală şi animală” şi “Balanţa suprafeţelor arabile şi inventarierea culturilor însămânţate în toamnă”;
• UUIntocmirea situaţiilor privind starea de vegetaţie, evaluarea producţiilor şi a suprafeţelor recoltateUU si
raportarea acestora la MADR pe judeţ şi pe sectoare de activitate;
• UUMonitorizarea evoluţiei preţurilorUU produselor agricole pe piaţa liberă;
• Informarea lunara a MADR asupra mişcării stocurilor de produse agricole si alimentare pe depozitari;
• Colaborarea cu UUOficiul Judeţean de StatisticăUU pentru a satisface cerinţele pe acquis-ul comunitar;
• UUIdentificarea pe baza informaţiilor pe piaţă a fenomenelor care distorsionează funcţionarea pietelor pe filiera de produs şi propunerea de masuri pentru reglementarea acestoraUU;
• Verificarea documentaţie depusă de producătorii agricoli privind acordarea de stimulente financiare;
• Monitorizarea şi evaluarea efectului măsurilor de sprijinire în vedera informării MADR Bucureşti;
• Organizarea de acţiuni şi întâlniri periodice cu producătorii din sectorul legume/fructe în vederea
formării şi asocierii în grupuri şi organizaţii de producători; UUprezentarea avantajelor în vederea
UUobţinerii fondurilor din cadrul organizării comune pe piaţăUU;
• Intocmirea şi monitorizarea UUorganizării fondului funciar pe forme de exploataţieUU;
• Colaborare cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
• UUIntocmirea pe baza datelor din teritoriu a “Situaţiei Statistice a terenurilor la 31 Decembrie”UU şi
transmiterea acestora către MAPDR Bucureşti;
• UUIntocmirea dărilor de seamă statistice AGR 2A privind “Suprafaţa productivă de primăvară “ şi AGR 2B privind “ Suprafaţa recoltată şi producţia obţinută, aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, plantările şi defrişările de vii şi pomi “UU si transmiterea acestora la MAPDR.Perioada 1992 - 2007
Funcţia sau postul ocupat UUSef Centru ZonalUU Sahateni in cadrul Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Buzau
Activităţi şi responsabilităţi principale • UUAcordarea de consultaţii profesionaleUU UUpentru orientarea potenţialilor beneficiari in accesarea fondurilor programelor de dezvoltare ruralăUU;
• Acordarea de consultatţii profesionale pentru orientarea producătorilor agricoli privaţi in stabilirea
structurii producţiei vegetale şi animale potrivit cerinţelor pieţii;
• Stabilirea pe baza consultării cu producătorii agricoli privaţi a consumurilor privind cantităţile de
seminţe, material săditor, pesticide, ingrăşăminte chimice şi alte materii şi materiale, precum şi
animale de prăsilă, sprijinind totodată acţiunile de aprovizionare a acestor produse;
• UUIndrumarea producătorilor agricoli în vederea cultivării suprafeţelor de teren deţinute şi aplicării
UUtehnologiilor de cultură specificeUU;
• Sprijinirea producătorilor agricoli în utilizarea buletinelor de avertizare legate de necesitatea efectuării tratamentelor pentru boli şi dăunători;
• UUColaborarea cu personalul din unităţile fitosanitare, UUîn vederea înştiinţării operative a producătorilor
agricoli privind perioada optimă de efectuare a tratamentelor fitosanitare în funcţie de cultura şi
agentul de dăunare, precum şi utilizarea gamei de produse de uz fitosanitar;
• UUColaborarea cu personalul din sistemul de irigaţiiUU, subscriind acestuia buletinele de prognoză şi
avertizare a udărilor pe baza cărora se recomandă perioadele de irigare, normele de udare ce
trebuie aplicate şi elemente legate de tehnica udării;
• Desfăşurarea de activităţi pentru UUpromovarea programelor comunitareUU, privind dezvoltarea rurală (programul SAPARD);
• Sprijinirea acţiunilor de organizare a exploataţiilor mici şi mijlocii din sectorul privat al agriculturii;
• Sprijinirea iniţiativelor de asociere a producătorilor agricoli, precum şi asocierea şi integrarea
producătorilor agricoli cu societăţi de valorificare, industrializare şi comercializare a produselor vegetale şi animale;
• UUOrganizarea la nivelul unităţii administrativ teritoriale a bazei tehnico-materiale existentă în agricultură şi industrie alimentară, estimarea volumului de producţie, analiza cerere/oferta în aceste
UUdomenii UUsi utilizarea acestor date în elaborarea propunerilor de orientare a producţiei agricole şi
alimentare;
• Intocmirea cererilor de înscriere în Registrul Exploataţiilor Agricole, conform ordinului comun
(Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale/Ministerul Administratiei si Internelor);
• UUIntocmirea Registrului Plantaţiilor ViticoleUU;
• UUUrmărirea efectuării gradării seminţelor prevăzute în “domeniul de gradare” conform Ordinului nr.
UU383/2003 al MAPDR, emis în baza HG nr. 1336/2002UU;
• Urmărirea şi avizarea schimbării categoriilor de folosinţă ale terenurilor, precum şi avizarea scoateri
din circuitul agricol definitiv sau temporar a terenurilor;
• UUVerificarea legalităţii acordării autorizaţiilor de defrişare şi plantare a viilor şi livezilor, precum şi
UUemiterea in condiţiile legii a autorizaţiilor de tăiere a nuculuiUU;
• Realizarea “UUProgramului de reabilitare a păşunilor pe termen mediu 2005-2008”,UU dimensiunea
exploataţiilor zootehnice, propuneri privind activitatea în sectorul zootehnic şi monitorizarea
crescatoriilor de animale;
• UUInventarierea parcului de tractoare şi utilaje agricole UUla nivelul judeţului;
• Participarea efectivă la aplicarea prevederilor Legii fondului funciar şi luarea de măsuri în condiţiile
legii, pentru evidenţa, apărarea, conservarea şi folosirea completă şi raţională a produselor agricole
aparţinând producătorilor agricoli privaţi;
• UUOrganizarea de instruiri pentru producătorii agricoli în domeniul tehnic, economic, management,
UUmarketing, gestiune economică, precum şi participarea la simpozioane, expoziţii, schimburi de
UUexperienţăUU;
• Participarea la acţiuni privind evidenţa şi utilizarea terenurilor agricole ce constituie fondul funciar al
fiecarei localităţi, la UUevaluarea producţiei la culturile vegetale, la acţiunile de recensământ a efectivelor de animale organizate pe baza normelor stabilite;
• Utilizarea în scopul cunoaşterii a întregii activităţi din agricultură şi industrie alimentară, de date
operative cu caracter permanent sau periodic, de la toţi agenţii economici din agricultură şi industrie
alimentară, ce-şi desfăşoară activitatea la nivelul unităţii administrativ teritoriale;
• UUInformarea DADR, prin rapoarte tehnico-operative, asupra stadiilor existente în realizarea producţiei agricole pe baza metodologiei şi calendarelor stabiliteUU.

Educaţie şi formare
Perioada 2009-2010
Calificarea / diploma obţinută Manager Resurse Umane / Diploma in Managementul Resurselor umane
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Fundatia EUROACADEMIA, Buzau

Perioada 1998 - 2001
Calificarea / diploma obţinută Economist / Diploma in Managementul Productiei Agricole si Alimentare
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Academia de Studii Economice Bucuresti – Colegiul Universitar Economic, Buzau

Perioada 1987 - 1992
Calificarea / diploma obţinută Inginer Horticol / Diploma in Ingineria Horticola
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Institutul Agronomic „Ion Ionescu de la Brad”, Facultatea de Horticultura, Iasi

Perioada 1981 - 1985
Calificarea / diploma obţinută Tehnician Horticol / Diploma de bacalaureat
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Liceul Agroindustrial BuzauAptitudini şi competenţe personale
Limba maternă Romana
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba B Engleza B Engleza B Engleza B Engleza S Engleza
Limba B Rusa B Rusa S Rusa S Rusa S Rusa
FB –foarte bine ; B-bine ; S-satisfacator

Competenţe şi abilităţi sociale • Membra a Societatii Romane a Horticultorilor
• UUCapacitate de relationare cu alte persoane si abilitati de comunicare
• Capacitate de anticipare a schimbarilor si adaptare la acestea
Competenţe şi aptitudini organizatorice • Afinitate profesionala si initiativa
• UUCapacitate de analiza, evaluare, corelare, sinteza si implementare a informatiilor
• Capacitate de conduce si sustine echipa de lucru
• UUCapacitate de muncă şi efort prelungit
• Creativitate, inovatie, imaginatie
• Planificarea in avans pentru organizarea propriei activitati
• UUSpirit de observatie si atentie la detalii
• UUCapacitate de asimilare de cunostinte noi
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului • UUPosesor Certificat ECDL CompletUU (European Computer Driving Licence)
• Experienta in aplicatii practice in programele sub Microsoft Office si baze de date
Alte competenţe şi aptitudini • UUSimtul datoriei si al responsabilitatii
• Gandire analitica, de ansamblu
• Analiza logica a situatiilor si emiterea de judecati adecvate
• UUSpirit de echipa
• Autocontrol in situatii de stres
• Integritate prin sustinerea valorilor etice ale companiei
• Perseverenta in atingerea scopurilor
• Constiinta calitatii, orientarea catre client
• UUDorinta de autodezvoltare
Permis(e) de conducere Permis categoria B fara evenimente rutiere

Detalii candidat
Nationalitate: Romana
Studii: Studii postuniversitare
Fumator: Nu
Salariu dorit: Negociem la interviu
Permis auto: Da
Categorie permis: B
Vechime permis: 10
Limbi straine: Engleza mediu

Experienta profesionala
Job actual: Directia Agricola
Functie: Consilier
Ani vechime: 20
Ani experienta: 20
Domeniu de baza: Management

Obiective
Statistica / horticultura / agricultura / lanscaping / zootehnie / floricultura / oenologie / imbunatartiri funciare / industria alimentara / legumicultura / pomicultura / viticultura / marketing / resurse umane / comert cu produse cu specifc agricol

Locuri de munca anterioare
2007 – in prezent uuconsilier superior clasa iuu in cadrul directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala buzau - serviciul informational pentru piata produselor agricole si alimentare (s.i.p.p.a) si analiza economica; - organizare de filiere si grupuri de producatori; - statistica agricola 1992 - 2007 uusef centru zonaluu sahateni in cadrul directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala buzau

Diplome obtinute
2009-2010 manager resurse umane / diploma in managementul resurselor umane fundatia euroacademia, buzau 1998 - 2001 economist / diploma in managementul productiei agricole si alimentare academia de studii economice bucuresti – colegiul universitar economic, buzau 1987 - 1992 inginer horticol / diploma in ingineria horticola institutul agronomic „ion ionescu de la brad”, facultatea de horticultura, iasi 1981 - 1985 tehnician horticol / diploma de bacalaureat liceul agroindustrial buzau

Specializari/Calificari
necompletat

Recomandari
necompletat

Alte competente
necompletat

Aptitudini profesionala
Disponibilitate lucru in echipa
Punctualitate reala
Rezistenta la stres
Capacitate organizatorica
Seriozitate, Altruism
Munca in conditii de stres
Rezistenta la efort intelectual
Adaptabilitate
Capacitate de analiza profunda
Capacitate de coordonare
Abilitati de negociator
Capacitate de a lua decizii
Perseverenta
Spirit intuitiv, empatic
Responsabilitate

Aptitudini IT/Calculatoare
Operare Windows
Operare MS-Office
Cunostinte Internet
Corel Draw

Hobby
Calculatoare / Internet
Turism
Muzica
Sport
Arta
Literatura
Spiritualitate
Afaceri

Adauga anunt nou
Go to top
© 2003 - 2018 Interactiuni.RO

Inregistrare cu Facebook
Sau inregistreaza-te in site
Oferta speciala
Te inregistrezi, adaugi anunt si noi te promovam gratuit 100%!
Autentificare cu Facebook
Sau conecteaza-te in site:
Am uitat parola
Nu ai cont? Creeaza cont gratuit!